Supporting Evidence-based Education of Youth Workers (SEEYW)

ABOUT THE PROJECT
STAFF
PARTNERS
EVENTS
RESULTS
Projekt Erasmus+ treh raziskovalnih institucij, Inštituta za družbene raziskave v Zagrebu kot upravičenca ter Univerze v Ljubljani in Univerze na Reki kot partnerjev, je potekal od februarja 2019 do avgusta 2021. S postavitvijo temeljev za profesionalizacijo mladinskega dela in izvedbo niza rezultatov, povezanih z izobraževanjem in usposabljanjem mladinskih delavcev na podlagi dokazov, je projekt okrepil zmogljivosti mladinskih delavcev in dolgoročno prispeval k splošni kakovosti ponudbe mladinskega dela v državah partnericah projekta (Hrvaška in Slovenija). Obstoječe raziskave in priporočila za politike mladinskega dela, tako na ravni EU kot na nacionalni ravni, so izpostavile potrebo po kakovostnem izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev kot enega od predpogojev za doseganje kakovostnega mladinskega dela. Projektne dejavnosti so vključevale raziskavo o potrebah po izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev na Hrvaškem in v Sloveniji. To je bilo doseženo s kartiranjem obstoječih možnosti izobraževanja in usposabljanja mladinskih delavcev, z ugotavljanjem in analizo obstoječih dejavnosti in programov usposabljanja v obeh državah partnericah projekta, s kartiranjem in analizo obstoječih študijskih programov, ki usposabljajo mladinske delavce v Evropi, z namenom, da bi pomagali opredeliti sodobne trende na področju izobraževanja in usposabljanja mladinskih delavcev ter izobraževalne poti za mladinske delavce v Evropi. Izvedena je bila tudi terenska raziskava o potrebah po usposabljanju in izobraževanju na področju mladinskega dela na Hrvaškem in v Sloveniji, ki je bila namenjena mladinskim delavcem in njihovim delodajalcem, pa tudi mladim in odločevalcem. Terenska raziskava je kombinirala kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode (spletni vprašalniki, fokusne skupine in intervjuji). Cilji projekta so bili: priprava predlogov poklicnih in kvalifikacijskih standardov za mladinske delavce, priprava učnega načrta za študijski program vseživljenjskega učenja za mladinske delavce in priprava učnega načrta za visokošolski študijski program za mladinske delavce.
Tomaž Deželan
University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
MORE ABOUT STAFF MEMBER
NV
Nina Vombergar
University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
MORE ABOUT STAFF MEMBER
SEEYW IO5 - Training for community engagement mentors

Training for community engagement mentors was developed within SEEYW project. One of the project activities was to develop a curriculum for Youth studies programme at the tertiary level and community engagement that will be integral part of educational program. Development of educational programme (advanced master study) was a parallel process with development of the community engagement concept and training for mentors.

No ACF gallery field data found
BACK TO PROJECTS ARCHIVE
menu