O Skupini za proučevanje državljanstva, mladine in izobraževalnih politik ter sistemov
Skupina za proučevanje državljanstva, mladine in izobraževalnih politik ter sistemov (skupina Observe360) v okviru Centra za politološke raziskave Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani razvija temeljno in aplikativno znanstveno raziskovalno delo na področjih mladine, državljanstva ter izobraževalnih politik, še posebej s politološkega zornega kota. V skupino so vključeni raziskovalci z omenjenega raziskovalnega centra ter zunanji sodelavci. Ključne raziskovalne teme skupine predstavljajo mladi, mladina, mladinski sektor, politična participacija in predstavništvo mladih, volitve in politično komuniciranje, državljanstvo mladih, javne politike s področja mladih in mladine ter izobraževalne politike in sistemi. Skupina s svojimi projekti ter zunanjimi sodelavci tvori tudi t.i. neformalni observatorij na področju mladih in mladine v Sloveniji in širše.
menu