Razvoj mentorstva za kakovostno praktično usposabljanje v visokem šolstvu (MILEAGE)

Sofinancira Evropska unija
O PROJEKTU
SODELAVCI
PARTNERJI
DOGODKI
REZULTATI
Izboljšanje kakovosti podpornih storitev za izvajanje praktičnega usposabljanja v visokem šolstvu ter spodbujanje inovativnega praktičnega usposabljanja preko vzpostavitve stalnega sodelovanja kariernih centrov in nevladnih organizacij, in sicer na temelju na študenta osredinjenega pristopa ter izhajajoč iz potreb študentov. Kontekts: Nahajajoč se na stičišču izobraževanja, usposabljanja in razvoja mladih, MILEAGE prepoznava ključno vlogo mentorjev in kariernih svetovalcev pri oblikovanju učne izkušnje za praktikante. Z učinkovitim usposabljanjem teh mentorjev želi projekt spodbuditi podporno okolje, ki je neposredno usklajeno s težnjami in izzivi, s katerimi se soočajo študenti, ter prispeva k bolj prilagojeni in učinkoviti izobraževalni izkušnji. Z izpopolnjevanjem tehnik mentoriranja in racionalizacijo procesa povezovanja študentov z ustreznimi nevladnimi organizacijami si projekt prizadeva izboljšati kakovost praktičnega usposabljanja, s čimer bodo premoščene vrzeli med akademskim znanjem in praktičnimi veščinami, tako da bodo lahko študenti krepili dragocene spretnosti, povečali svojo zaposljivost in pomembno prispevali k družbi.   Cilji:
 • zagotavljanje vključevanja v praktično usposabljanje preko razvoja novih storitev in krepitve veščin kariernih svetovalcev;
 • izboljšanje kvalitete praktičnega usposabljanja preko krepitve kompetenc in veščin mentorjev študijskih praks (v NVO-jih in v visokošolskih organizacijah);
 • spodbujanje inovativnih pedagogik v visokošolskih organizacijah preko implementacije MILAGE praktičnega usposabljanja ter preko vzpostavitve podpornega okolja za praktično usposabljanje;
 • zagovarjanje civilnodružbenega angažmaja preko priznavanja skupnostnega oziroma družbenega angažmaja študentov kot študijskega rezultata.
Aktivnosti:
 • Razvoj svetovalnih storitev kariernega centra za študente, ki vstopajo v praktično usposabljanje;
 • usposabljanje za karierne svetovalce;
 • usposabljanje za koordinatorje praktičnega usposabljanja in mentorje;
 • vključitev študentov: Ustvarjalna nacionalna komunikacijska kampanja;
 • pilotiranje modela praktičnega usposabljanja MILEAGE.
Ustvarjeni viri:
 • Spletna APLIKACIJA MILEAGE za ažurno iskanje mest in kandidatov za praktično usposabljanje;
 • igitalna podpora za karierne svetovalce;
 • set digitalnih orodij za podporo koordinatorjem praktičnega usposabljanja v visokem šolstvu;
 • set digitalnih orodij za podporo mentorjem NVO-jih;
 • standardi kakovosti izvajanja praktičnega usposabljanja v visokem šolstvu;
 • publikacija MILEAGE: TOWARDS EXCELLENCE: Sistem podpore kakovosti za praktično usposabljanje;
 • raziskovalni članek o pomenu podpornega sistema pri izvajanju praktičnega usposabljanja v visokem šolstvu;
 • poročilo o vlogi kariernih centrov pri odličnosti praktičnega usposabljanja.
Rezultati:
 • Uvedena inovativna praktična usposabljanja v sodelujočih visokošolskih ustanovah;
 • povečano razumevanje pomena mentorstva na visokošolskih ustanovah;
 • 36 kariernih svetovalcev, ki so se udeležili usposabljanja in pridobili nova znanja o podpori za praktično usposabljanje v visokem šolstvu;
 • 45 visokošolskih koordinatorjev praktičnega usposabljanja, ki so se udeležili aktivnosti krepitve zmogljivosti;
 • 45 mentorjev NVO, ki so se udeležili aktivnosti krepitve zmogljivosti;
 • 36 nevladnih organizacij, ki študentom ponujajo okolje za praktično usposabljanje;
 • 60 študentov, vključenih v pilotno izvedbo praktičnega usposabljanja (45 študentov z manj priložnostmi);
 • 45 visokošolskih učiteljev (iz najmanj 3 visokošolskih zavodov), 18 kariernih svetovalcev in 45 delavcev NVO (iz najmanj 36 NVO), vključenih v pilotiranje modela;
 • 85 udeležencev mednarodne konference.
Tomaž Deželan
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
Karolina Babič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
Nabiramo kilometrino: zagnali smo projekt MILEAGE

Pričeli smo z izvajanjem dvoletnega projekta MILEAGE: Mentorship development for quality practices in higher education, odobrenega v okviru Erasmus+ KA2 programa. Konzorcij predstavljamo šest partnerjev iz treh držav, od tega tri univerze in tri nevladne organizacije, saj se vsebina projekta močno nanaša prav na sodelovanje visokošolskega in nevladnega sektorja. Partnerja iz Italije sta nevladna organizacija CESIE ter UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO, partnerja s Finske sta RAUHANKASVATUSINSTITUUTTI RY INSTITUTET FOR FREDSFOSTRAN RF (Peace Education Institute) ter univerza OULUN YLIOPISTO, slovenska partnerja pa KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUSTVO PINA ter UNIVERZA V LJUBLANI kot koordinator projekta.

No ACF gallery field data found
NAZAJ NA ARHIV PROJEKTOV
menu