MEDIJSKA OBJAVA, 2012
Politološko izobraževanje in zaposljivost diplomantov : ali ima bolonjska pogodba vpliv?

Dejavniki, ki vplivajo na poklicno uspešnost diplomantov, se delijo v dve kategoriji: dejavniki, na katere vplivajo visokošolske institucije, in dejavniki, ki so zunaj visokošolskih institucij. Te determinante dajejo pojasnjevalno vrednost problemom zaposljivosti in ujemanja izobrazbe z delovnim mestom (tj. horizontalnim in vertikalnim), ki jih ugotavljamo za kohorte diplomantov politologije v Sloveniji v obdobju zadnjih dveh desetletij na podlagi uradnih evidenc trga dela in anketnih podatkov. Oba sklopa dejavnikov (notranje in zunanje za visokošolske institucije) preučujemo v obdobju od ustanovitve politologije kot študijskega programa v Sloveniji leta 1961, pri čemer upoštevamo značilnosti programov in njihove prilagoditve svetu dela, statistiko vpisa, sodelovanje s potencialnimi delodajalci, razmerja med državo in stroko, združevalno dejavnost in moč stroke ter pomembne makrodejavnike demokratizacije in politične neodvisnosti države, pa tudi procese evropeizacije in gospodarske cikle. Trdimo, da glavni dejavniki sedanjega slabega položaja diplomantov politologije na trgu dela niso le gospodarski cikli ali procesi, ki jih povzroča mednarodno okolje (npr. globalizacija, trendi ponovne nacionalizacije, evropeizacija - bolonjska reforma), temveč tudi pomanjkanje samoregulacije in samokontrole stroke.

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu